Avalon » Publicystyka » Artykuł

Historie Atomowe: Daredevil

Ostat­nim z człon­ków Defen­ders, któ­rego wyda­nia zbior­cze zostaną omó­wione w rubryce Histo­rie Ato­mowe, jest Dare­de­vil. Jeden z naszych redakto­rów w spo­sób subiek­tywny postara Wam przed­sta­wić zesta­wie­nie przy­gód tej postaci. Wszyst­kie opi­sy­wane tomy znaj­dzie­cie w ofer­cie Atom Comics.

W poprzed­nim tygo­dniu omó­wione zostały naj­cie­kaw­sze wyda­nia zbior­cze pre­zen­tu­jące przy­gody Jes­siki Jones oraz Luke'a Cage'a, czyli członków Defen­ders. Dziś prze­czy­ta­cie subiek­tywny wybór wydań zbior­czych o innym z Obroń­ców, czyli Dare­de­vilu.


Sama postać ma tak dużą ilość zna­ko­mi­tych opo­wie­ści ze swoim udzia­łem, iż trudno byłoby stwo­rzyć o nich krótki tekst. Pominę zatem te, wydane wcze­śniej, niż w XXI wieku wie­dząc, że może to wywo­łać narze­ka­nia fanów Śmiałka.


Począ­tek nowego wieku to dla postaci Matta Mur­docka i jego zama­sko­wa­nego alter ego lep­szy okres. Wła­śnie wtedy jego przy­gody zaczęły być two­rzone przez Briana Micha­ela Ben­disa, a zilu­stro­wane w więk­szo­ści runu tego sce­na­rzy­sty przez rysow­nika Alexa Male­eva. Obaj pano­wie stworzyli jeden z kamieni milo­wych we współ­cze­snej histo­rii komiksu. Całość ich ogrom­nej pracy przy Dia­ble z Hell's Kit­chen zebrano w trzech wie­lo­stro­ni­co­wych, gru­bych tomisz­czach m.in. – DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV TP ULTIMATE COLLECTION BOOK 01https: //www. atomco­mics. pl/pl/p/DAREDEVIL-BY-BENDIS-MALEEV-TP-ULTIMATE-COLLECTION-BOOK-01/5198


czy DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV TP ULTIMATE COLLECTION BOOK 03 https: //www.atom­co­mics.pl/pl/p/DAREDEVIL-BY-BENDIS-MALEEV-TP-ULTIMATE-COLLECTION-BOOK-03/15390


To tutaj jeste­śmy świad­kami wielu prze­ło­mo­wych wyda­rzeń z życia Mur­docka, które na wiele lat zapi­sały się w świa­do­mo­ści czy­tel­ni­ków. Na czele z wyja­wie­niem jego taj­nej toż­sa­mo­ści przez prasę. Nie zabra­kło tutaj także poty­czek z jego odwiecz­nymi rywa­lami na czele z samym Wilso­nem Fiskiem aka King­pi­nem.

Po zakoń­cze­niu runu Ben­disa przy­szedł czas na sce­na­riu­sze two­rzone przez Eda Bru­ba­kera. Twórca ten nie tylko pocią­gnął wątek Dare­de­vila zamknię­tego z super­prze­stęp­cami w wię­zie­niu na wyspie Rykera, ale także spro­wa­dził go na skraj prze­pa­ści, gdy doty­kały go jedna trage­dia za drugą m.in. jego żona Milla Dono­van popa­dła w sza­leń­stwo, a kolejne sprawy, w które anga­żo­wał się nie tylko jako zama­sko­wany mści­ciel, ale także adwo­kat, coraz bar­dziej go przy­gnę­biały oraz wywo­ły­wały agre­sję.

Run Bru w zebrany w cało­ści znaj­dziemy w dwóch Omni­bu­sach: DAREDEVIL BY BRUBAKER AND LARK OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTGhttps://www. atom­co­mics. pl/pl/p/DAREDEVIL-BY-BRUBAKER-AND-LARK-OMNIBUS-HC-VOL-01-NEW-PTG/79004


oraz DAREDEVIL BY BRUBAKER AND LARK OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTGhttps: //www. atom­co­mics. pl/pl/p/DAREDEVIL-BY-BRUBAKER-AND-LARK-OMNIBUS-HC-VOL-02-NEW-PTG/80553.


Ist­nieje też opcja zakupu wydań w mięk­kiej opra­wie np. DAREDEVIL BY BRUBAKER AND LARK ULTIMATE COLLECTION TP BOOK 01 – https://www. atom­co­mics. pl/pl/p/DAREDEVIL-BY-BRUBAKER-AND-LARK-ULTIMATE-COLLECTION-TP-BOOK-01/5199Poję­cie eventu rów­nież nie omi­nęlo świata Czło­wieka Bez Stra­chu. Tak dosta­li­śmy Sha­dow­land gdzie to Dare­de­vil prze­wo­dzi armii wyszko­lo­nych zabój­ców z The Hand i wpro­wa­dził wła­sne porządki na tere­nie Nowego Jorku, co nie spodo­bało się innym ulicz­nym boha­terom takim jak Luke Cage, Spi­der-Man czy Iron Fist – SHADOWLAND TP https: //www.atom­co­mics.pl/pl/p/SHADOWLAND-TP/6431


 

Kolejny okres w życiu Matta Mur­docka to już dużo mniej mroczna i wyda­wać by się mogło bar­dziej pogodna część jego życia. Pod skrzy­dłami Marka Waida nie­wi­domy praw­nik zaczyna budo­wać swój świat na nowo – co nie zna­czy, że porzuca on swoją super­bo­ha­ter­ską karierę. Na łamach kolej­nych nume­rów mie­rzy się on z takimi per­so­nami jak Klaw czy Mole Man. Gościn­nie poja­wiają się tu Punis­her, Hank Pym oraz Spi­der-Man – DAREDEVIL BY MARK WAID OMNIBUS HC VOL 01https: //www. atom­co­mics. pl/pl/p/DAREDEVIL-BY-MARK-WAID-OMNIBUS-HC-VOL-01/77329Oczy­wi­ście fani wydań w mięk­kiej okładce rów­nież mają w czym wybie­rać np. DAREDEVIL TP VOL 01 DEVIL AT BAY https://www.atomcomics.pl/pl/p/DAREDEVIL-TP-VOL-01-DEVIL-AT-BAY/34914 – czyli dru­gim roz­dziale przy­gód Dia­bła z Hell's Kit­chen two­rz­nych przez Waida, w któ­rych ten prze­nosi się do sło­necz­nego San Fran­ci­sco, by bro­nić tam­tej­szych ulic przed prze­stęp­czo­ścią a jeden z jego najstarszych wro­gów – The Owl - powraca, by znów uprzy­krzać mu życie.Obec­nie Marvel wydaje przy­gody Dare­de­vila two­rzone przez Char­lesa Soule'a. W nich to nasz nie­wi­domy boha­ter zyskuje pomoc­nika, Blind­spota, z któ­rym razem patro­luje ulice Nowego Jorku – DAREDEVIL BACK IN BLACK TP VOL 01 CHINATOWNhttps://www.atomcomics.pl/pl/p/DAREDEVIL-BACK-IN-BLACK-TP-VOL-01-CHINATOWN/65648Powyż­szy długi tekst oczy­wi­ście w żaden spo­sób nie wyczer­puje tematu, jakim są przy­gody Matta Mur­docka aka Dare­de­vila. Mam nadzieję jednak, że zachęci Was do się­gnię­cia po wiele innych wydań zbior­czych o przy­go­dach tej bar­dzo skom­pli­ko­wa­nej pod wzglę­dem cha­rak­teru oraz histo­rii postaci.


Avalon marvelcomics.pl jest nieoficjalną stroną poświęconą komiksom wydawnictwa Marvel.
Prawa autorskie do wszelkich postaci i grafiki - o ile nie napisano inaczej - należą do firmy Marvel i jej podmiotów.
Wszelkie materiały oryginalne © 2002-2018 Avalon marvelcomics.pl Kopiowanie tekstów bez zgody autorów jest zabronione.